top of page

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů společnosti Investiční centrum dluhopisů s.r.o., IČO: 084 22 397

Informace o zpracování osobních údajů:

Na tomto místě naleznete informace o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje v Investičním centru dluhopisů s.r.o., pro jaké účely osobní údaje zpracováváme, z jakého zdroje je získáváme, komu je předáváme a po jakou dobu je uchováváme. Zde také naleznete informace o vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Správce osobních údajů My, společnost Investiční centrum dluhopisů s.r.o., se sídlem Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3, Office: Prague Dynamica, Kačírkova 982/4, Praha 15800, IČO: 084 22 397, jsme správcem osobních údajů. Naše kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách www.dluhopisy.net.

Jakožto správce stanovujeme účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Právní tituly pro zpracování osobních údajů Osobní údaje zpracováváme za účelem a v souvislosti s inzercí dluhopisů a předáním kontaktních údajů mezi inzerenty dluhopisů (emitenty) a zájemci o úpis nebo koupi dluhopisů na základě následujících právních titulů:

  • Plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

  • Ochrana našich oprávněných zájmů.

  • Plnění právních povinností.

  • Souhlas s zasíláním newsletterů a nabídky služeb.

Zpracovávané osobní údaje a účel, pro který jsou zpracovány Zpracováváme především osobní údaje zájemců a inzerentů, které nám sami poskytnete. Účely zpracování zahrnují poskytování inzertní plochy, předání údajů mezi inzerentem a zájemcem, plnění právních povinností, zlepšování a nabídku našich služeb a zasílání newsletteru.

Způsob zpracování a doba, po kterou osobní údaje uchováváme Osobní údaje zpracováváme manuálně i v elektronických systémech, podléhající přísné kontrole. Uchováváme je po dobu poskytování našich služeb a dále s ohledem na zákonné povinnosti.

Osobní údaje zájemců o dluhopisy uchováváme po dobu 5 let od poskytnutí, osobní údaje inzerentů po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 5 let. Údaje návštěvníků internetových stránek zpracováváme na základě oprávněného zájmu a uchováváme po dobu 5 let.

Osoby odpovědné za zpracování a předávání osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme my jako správce. Můžeme pověřit zpracováním i další osoby jako zpracovatele. Osobní údaje předáváme zpracovatelům, účetním, poskytovatelům IT služeb, advokátům a s vaším souhlasem také v rámci skupiny CFG a našim obchodním partnerům.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V rámci ochrany vašich osobních údajů máte následující práva, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a která můžete kdykoliv uplatnit:

Právo na přístup k osobním údajům Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a v případě, že ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a informace o jejich zpracování.

Právo na přenositelnost údajů Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo tyto údaje předat jinému správci bez našeho zásahu.

Právo na opravu Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat nás o jejich okamžitou opravu.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) Máte právo požádat nás o výmaz vašich osobních údajů, pokud nejsou dále potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pokud odvoláte souhlas, na jehož základě bylo zpracování prováděno.

Právo na omezení zpracování Máte právo požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů, což znamená, že údaje budou označeny a jejich další zpracování bude omezeno pouze na určité účely.

Právo vznést námitku Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. V případě námitky ukončíme zpracování vašich údajů, pokud nebudeme schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování převyšující vaše zájmy, práva a svobody.

Právo na odvolání souhlasu:
Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost Pokud máte pocit, že vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů byla porušena, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u příslušného dozorového úřadu ve vašem členském státě.

Jakékoli dotazy či žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů nám prosím zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu info@dluhopisy.net nebo prostřednictvím dalších kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách www.dluhopisy.net.

Investiční centrum dluhopisů s.r.o. se zavazuje chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše práva v souladu s platnými předpisy.

Contact
bottom of page