top of page

Podmínky použití a upozornění portálu

Podmínky použití a upozornění portálu Dluhopisy.net
 

Podmínky užívání portálu dluhopisy.net (dále jen „Podmínky užívání“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem portálu dluhopisy.net (dále jen „Portál“) je společnost Investiční centrum dluhopisů s.r.o., IČ: 084 22 397, se sídlem Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3, Office: Prague Dynamica, Kačírkova 982/4, Praha 15800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Portál slouží jako informační a inzertní platforma pro emitenty dluhopisů, kde mohou publikovat informace o sobě a o emitovaných dluhopisech. Odpovědnost za přesnost a zákonnost těchto informací nese emitent. Provozovatel neodpovídá za obsah uveřejněný emitenty na Portálu.

1.3. Provozovatel na Portálu nenabízí investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a nezastává žádnou jinou regulovanou roli v rámci tohoto zákona.

1.4. Veškerá komunikace mezi zájemcem o dluhopis a emitentem probíhá přímo mezi těmito stranami bez účasti Provozovatele.

1.5. Pro vyplnění objednávky dluhopisu je zájemce přesměrován na stránky emitenta, kde probíhá vyplnění objednávkového formuláře.

1.6. Označení „prověřený“ či „ověřený“ emitent či dluhopis znamená, že Provozovatel prověřil emitenta dle stanovených kritérií, což není garantem bezrizikovosti investice.

1.7. Provozovatel doporučuje uživatelům, aby si informace o emitentech a dluhopisech ověřovali a konzultovali své investiční rozhodnutí s odbornými poradci.

1.8. Investice do dluhopisů nese riziko ztráty investovaných prostředků a historický výnos není zárukou budoucího výnosu.

II. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

2.1. Uživatel se zavazuje užívat Portál v souladu s těmito Podmínkami užívání a v souladu s právními předpisy.

2.2. Uživatel je povinen uvádět přesné a pravdivé údaje při registraci na Portálu a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od Provozovatele.

2.3. Správcem osobních údajů na Portálu je Provozovatel, který plní své informační povinnosti dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

III. VÝHRADY PROVOZOVATELE

3.1. Užití Portálu je na vlastní riziko uživatele. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé užíváním Portálu.

3.2. Provozovatel neručí za nepřetržitý přístup na Portál ani za jeho bezchybné fungování.

3.3. Provozovatel není odpovědný za nesplnění závazků emitentem uveřejněným na Portálu.

IV. OCHRANA PROVOZOVATELE

4.1. Veškerý obsah Portálu je chráněn autorským právem Provozovatele a nesmí být bez jeho souhlasu kopírován ani jinak využíván.

4.2. Provozovatel má právo se domáhat nápravy při porušení svých autorských práv.

V. SROVNÁVAČ DLUHOPISŮ

5.1. Srovnávač dluhopisů na Portálu poskytuje porovnání dluhopisů na základě informací od emitentů. Provozovatel nenese odpovědnost za přesnost těchto informací.

5.2. Metodika hodnocení dluhopisů není investičním doporučením. Provozovatel doporučuje uživatelům nezávislé ověření informací.

5.3. Emitenti dluhopisů zařazených do Srovnávače mohou kontaktovat Provozovatele s žádostí o přidání nebo aktualizaci informací o dluhopisech.

5.4. Emitenti mohou uzavřít s Provozovatelem smlouvu o marketingových službách, které mohou zahrnovat zvýhodnění jejich dluhopisů ve Srovnávači.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na Portálu.

6.2. Užíváním Portálu uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užívání.

Upozornění:
 

Podmínky využívání a varování webu Dluhopisy.net Webová platforma Dluhopisy.net, dále jen "Web", je provozována společností Investiční centrum dluhopisů s.r.o., IČ 084 22 397, která sídlí na adrese Kačírkova 982/4, Praha, 15800, Česká republika, označovaná dále jako "Provozovatel". Tento Web slouží především pro zveřejňování inzerátů dluhopisů od emitujících společností, poskytování informací o dluhopisech pro veřejnost a facilitaci možného propojení emitentů s investory.

Provozovatelem každé specifické podstránky Webu, obsahující údaje o určitém emitentovi a jeho vydávaných dluhopisech, označované dále jako "Podstránka", je příslušný emitent. Emitent nese zodpovědnost za informační obsah a fungování Podstránky, včetně detailů dluhopisu, novinek a prezentace emitenta, a za interakci s potenciálními investory skrze kontaktní formulář na Podstránce.

Provozovatel nemá možnost legálně ověřovat věrohodnost nebo správnost inzerátů a dalších informací poskytovaných emitenty na Podstránkách a za jejich přesnost nebo pravdivost nenese odpovědnost.

Obsah Webu je chráněn autorským právem a jeho využití je možné jen v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Jakékoli kopírování, rozmnožování nebo jiné napodobování tohoto obsahu pro jiné účely než pro osobní potřebu jednotlivce, přičemž tato potřeba nesmí směřovat k zisku nebo obchodnímu užitku, je zakázáno.

Prohlášení o neangažovanosti v burzovních nebo obchodních systémech Provozovatel Webu není poskytovatelem investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, známého jako ZPKT, ani nejedná jako vypořádavací místo či systém podle ZPKT. Provozovatel tak není zapojen do žádných smluvních vztahů, které vznikají mezi uživateli Webu, a nepřebírá žádnou odpovědnost za smlouvy uzavřené mezi uživateli.

Je důležité, aby uživatelé Webu pochopili, že sekce Webu určená pro trh dluhopisů nepředstavuje burzu cenných papírů, organizovaný nebo jiný regulovaný trh či obchodní systém ve smyslu ZPKT. Tato část Webu umožňuje vlastníkům dluhopisů vystavovat nabídky prodeje dluhopisů soukromým osobám. Za obsah takovýchto soukromých inzerátů Provozovatel nenese odpovědnost. Také se nezabývá sladěním nabídek s poptávkami, vypořádáním obchodů nebo jakoukoliv související administrativou. Provozovatel není součástí žádných smluvních vztahů vzniklých mezi uživateli Webu a neodpovídá za ně. Uživatelům se doporučuje považovat informace v inzerátech za orientační a realizovat obchody s dluhopisy prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry.     

bottom of page