top of page

Upozornění portálu podle zákona 256/2004 Sb.

Portál www.dluhopisy.net v souladu se Zákonem 
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu upozorňuje:

Investiční centrum dluhopisů s.r.o., portál Dluhopisy.net
 

Důležité informace a upozornění:

Investiční centrum dluhopisů s.r.o. (dále jen „Společnost“) provozuje portál Dluhopisy.net (dále jen „Portál“), který slouží jako informační a inzertní platforma pro emitenty dluhopisů a investory.

Společnost neposkytuje investiční služby:

 • Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů

 • Zprostředkování investičních služeb

 • Investiční poradenství

 • Umísťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání

 • Jiné investiční služby dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Společnost dále:

 • Není stranou žádných smluvních vztahů s uživateli Portálu

 • Nenese odpovědnost za plnění povinností uživatelem či emitentem v souvislosti s uzavřenou smlouvou

 • Neodpovídá za obsah inzerce na Portálu, která je plně v gesci emitentů, nebo inzerentů

Informace na Portálu:

 • Uveřejnění dluhopisu na Portálu nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocení finančního stavu emitenta, predikci budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis.

 • Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby inzerované informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců.

 • Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost.

Riziko investování:

 • Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že tato investice sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku.

 • Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání.

Doporučení:

Kontaktní informace:

Investiční centrum dluhopisů s.r.o. Tovačovského 92/2, Žižkov, Office|: Prague Dynamica, Kačírkova 982/4 Praha 15800

Webové stránky: www.dluhopisy.net

Upozornění:
 

Podmínky využívání a varování webu Dluhopisy.net Webová platforma Dluhopisy.net, dále jen "Web", je provozována společností Investiční centrum dluhopisů s.r.o., IČ 084 22 397, která sídlí na adrese Kačírkova 982/4, Praha, 15800, Česká republika, označovaná dále jako "Provozovatel". Tento Web slouží především pro zveřejňování inzerátů dluhopisů od emitujících společností, poskytování informací o dluhopisech pro veřejnost a facilitaci možného propojení emitentů s investory.

Provozovatelem každé specifické podstránky Webu, obsahující údaje o určitém emitentovi a jeho vydávaných dluhopisech, označované dále jako "Podstránka", je příslušný emitent. Emitent nese zodpovědnost za informační obsah a fungování Podstránky, včetně detailů dluhopisu, novinek a prezentace emitenta, a za interakci s potenciálními investory skrze kontaktní formulář na Podstránce.

Provozovatel nemá možnost legálně ověřovat věrohodnost nebo správnost inzerátů a dalších informací poskytovaných emitenty na Podstránkách a za jejich přesnost nebo pravdivost nenese odpovědnost.

Obsah Webu je chráněn autorským právem a jeho využití je možné jen v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Jakékoli kopírování, rozmnožování nebo jiné napodobování tohoto obsahu pro jiné účely než pro osobní potřebu jednotlivce, přičemž tato potřeba nesmí směřovat k zisku nebo obchodnímu užitku, je zakázáno.

Prohlášení o neangažovanosti v burzovních nebo obchodních systémech Provozovatel Webu není poskytovatelem investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, známého jako ZPKT, ani nejedná jako vypořádavací místo či systém podle ZPKT. Provozovatel tak není zapojen do žádných smluvních vztahů, které vznikají mezi uživateli Webu, a nepřebírá žádnou odpovědnost za smlouvy uzavřené mezi uživateli.

Je důležité, aby uživatelé Webu pochopili, že sekce Webu určená pro trh dluhopisů nepředstavuje burzu cenných papírů, organizovaný nebo jiný regulovaný trh či obchodní systém ve smyslu ZPKT. Tato část Webu umožňuje vlastníkům dluhopisů vystavovat nabídky prodeje dluhopisů soukromým osobám. Za obsah takovýchto soukromých inzerátů Provozovatel nenese odpovědnost. Také se nezabývá sladěním nabídek s poptávkami, vypořádáním obchodů nebo jakoukoliv související administrativou. Provozovatel není součástí žádných smluvních vztahů vzniklých mezi uživateli Webu a neodpovídá za ně. Uživatelům se doporučuje považovat informace v inzerátech za orientační a realizovat obchody s dluhopisy prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry.     

bottom of page