top of page
884ba7_0ec0640b00af42b58f5057e1f2890451~mv2.webp
Prezentační stránka vlastněna Emitentem: společnosti SINCOM Capital a.s.   / www.sincomcapital.com
Emise: Pozemkový investiční dluhopis
Pozemkový investiční dluhopis umožňuje investorům zúčastnit se nákupu pozemků a nemovitostí, jejich následného zhodnocení a prodej.

Detailnější informace:

  • Investoři: Společnost emituje dluhopisy a získává tak finanční prostředky od investorů.

  • Využití: Získané peníze společnost investuje do nákupu pozemků.

  • Zhodnocení: Společnost pozemky následně zhodnotí změnou jejich využití (např. z orné půdy na stavební parcely).

  • Zisk: Z prodeje zhodnocených pozemků společnost generuje zisk, který je pak rozdělen mezi investory formou úroků z dluhopisů a případné splátky jistiny.

Our Services
Emise: Pozemkový investiční dluhopis

Emisním cílem společnosti je nákup pozemků a nemovitostí bez využití do svého portfolia a jejich následné zhodnocení za účelem prodeje s výnosem.

6356_1 (2).webp
ROČNÍ VÝNOS  7,0%
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE  110.000 USD
VÝNOS  12x ročně   

To nejdůležitější k Emisi

Investiční pozemky a nemovitosti

Investice do pozemků nabízí stabilitu, nízkou korelaci s akciemi a ochranu před inflací. Navíc s naším zkušeným týmem a pečlivým výběrem pozemků s vysokým zhodnocením máte šanci na značný zisk! Získejte stabilní a ziskovou investici s nízkým rizikem - investujte do pozemků! Kontaktujte nás a dozvíte se více!

 

Stabilní
investice

  • Stabilní investice: Pozemky jsou hmatatelná aktiva, která si drží hodnotu v čase. Na rozdíl od akcií a dluhopisů, které podléhají výkyvům trhu, cena pozemků obvykle roste v dlouhodobém horizontu. Hodnota pozemků má tendenci růst s inflací. To znamená, že investice do těchto aktiv může chránit váš kapitál před znehodnocením způsobeným inflací.

Vysoký výnosový potenciál

  • Investujeme do pečlivě vybraných pozemků s vysokým potenciálem zhodnocení. Díky našim znalostem a zkušenostem s trhem s nemovitostmi věříme, že můžeme dosáhnout značného zisku pro naše investory.

  • Zkušený tým: Náš tým se skládá z profesionálů s bohatými zkušenostmi v oblasti investic do pozemků a nemovitostí. 

Emise: Pozemkový investiční dluhopis

Pravidelně zveřejňujeme výplaty výnosů u dané Emise. V přehledu najdete vyplacené výnosy a budoucí termíny výplat.

884ba7_d3933f1b40204b2c8456ee76869807f9~mv2_edited.jpg
VYPLACENÉ VÝNOSY 
1.10.2023
1.3.2024
 
1.11.2023
1.4.2024
1.12.2023
1.5.2024
1.1.2024
1.2.2024
O společnosti SINCOM Capital a.s.
6356_1 (2).webp

SINCOM Capital a.s.: Lídr v Hromadném Investování do Pozemků a Nemovitostí

SINCOM Capital a.s., společnost založená s ambicí transformovat nedostatečně využívané pozemky a nemovitosti na hodnotné aktiva, se vyprofilovala jako prominentní hráč v oblasti realitních investic. Její unikátní strategie hromadného investování do pozemků ji odlišuje od tradičních realitních developerů a umožňuje jí generovat významnou hodnotu pro své investory.
 

Strategie Akvizice a Zhodnocení

SINCOM Capital a.s. uplatňuje sofistikovaný přístup k výběru investic. Společnost se specializuje na akvizici pozemků a nemovitostí, které nejsou plně využívané, ale mají značný potenciál pro budoucí rozvoj a zhodnocení. Tento proces je pečlivě řízen analýzou geografické polohy, stavebního a právního statusu, technických parametrů a potenciálu pro financní výnosy.
 

Financování a Rozvoj Projektů

Pro financování svých rozvojových projektů využívá SINCOM Capital a.s. emise dluhopisů, což investory zapojuje do atraktivních realitních projektů. Získané prostředky jsou výhradně využívány pro nákup a zhodnocení vybraných aktiv. Společnost se zaměřuje na změnu účelu využití pozemků, výstavbu nových objektů a rekonstrukci stávajících objektů pro komerční účely, čímž systematicky zvyšuje hodnotu investovaného kapitálu.
 

Výhody pro Investory

Investice do dluhopisů vydaných SINCOM Capital a.s. nabízí investorům řadu výhod, včetně možnosti diverzifikace portfolia a snížení investičního rizika prostřednictvím stabilních a bezpečných realitních projektů. 

Základní údaje k Emisi Dluhopisů 

Emitent:

SINCOM Capital a.s.,
IČ 108 12 512
LEI 315700J30L27SS302J76

se sídlem Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, ČR
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 26273
 

Název Dluhopisů: Pozemkový investiční dluhopis

Identifikační kód ISIN: CZ 0003554750

Číslo účtu Emitenta: 1698034003/5500
IBAN: CZ2755000000001698034003
SWIFT: RZBCCZPP
Vedený u: Raiffeisen Bank a.s. Praha
V měně: CZK / USD / EUR

Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 110.000 USD (sto deset tisíc amerických dolarů)

Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry

Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice: 1 Dluhopis (jeden dluhopis)

Datum emise: 1.10.2023

Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 1.10. 2023 a končí dnem 1.10. 2028 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta: Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise: 55.000.000 USD (padesát pět milionů amerických dolarů)

Maximální objem Emise: 55.000.000 USD (padesát pět milionů amerických dolarů)

Číslování dluhopisů: 0001 až 0500

Výnos: Pevná sazba 7,0 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období:  1.10.2023

Výnosové období:

Den vzniku nároku na výplatu výnosu:

Měsíčně

K 1. dni každého kalendářního měsíce a roku až do data konečné splatnosti dluhopisů

Rozhodný den pro výplatu výnosu:


K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti: K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti: 1.10.2033

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 1.10.2033
Lhůta pro předčasné ukončení formou výpovědi:  ANO, výpovědní lhůta pro předčasné ukončení 24 měsíců
 

Emise:

Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:

Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:

Emitent

Určená provozovna:

SINCOM Capital a.s.,

se sídlem: Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Praha 2,
Česká republika
e-mail: info@sincomcapital.com

SINCOM Capital a.s.
office: Dynamica Prague, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Česká republika EU
e-mail: info@sincomcapital.com

SINCOM Capital a.s.
office: 6303 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126
United States of Amerika
e-mail: info@sincomcapital.com

SINCOM Capital a.s.
office: 8W building. Block A Dubai Airport Free Zone Dubai
United Arab Emirates
e-mail: info@sincomcapital.com


tel.:      + 420 242 488 299

Webové stránky:

www.sincomcapital.com

Emitent se zavazuje splatit dlužné částky, zejména jistinu Dluhopisu a Výnos způsobem a ve lhůtách stanovených v těchto Emisních podmínkách.

Činnosti týkající se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení výnosů z Dluhopisů bude vykonávat Emitent, nerozhodne-li v průběhu existence Emise jinak.

bottom of page